Členové sdružení

Členové sdružení

Záměr oživení historie bývalého lamberského panství v jihovýchodní části Sušicka realizoval
žichovický rodák a fotograf Jan Kavale založením občanského sdružení Lamberská stezka.

Spolu se starosty obcí Nezamyslice, Strašín, Žihobce a Žichovice založili 6. listopadu 2009 společnost s následnými cíly:
• prezentace historických památek v jednotlivých obcích,
• informační a publicistická činnost zaměřená na informování veřejnosti z regionu Pošumaví,
• spolupráce s rakouským městem Steyer v oblasti spolupráce, kultury a cestovního ruchu,
• kontakt s potomky roku Lamberků v Rakousku a vzájemná výměna výsledků historického bádání
o bývalých panstvích,
• vytvoření trasy po památkách v obcích a zajištění průvodcovské služby,
• organizace poznávacích zájezdů pro obyvatele obcí Lamberské stezky do Steyeru a okolí.

Občanské sdružení bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra České republiky dne 11. ledna 2010
pod čj.: VS/1-1/78244/10-R.

Prvním předsedou sdružení se stal Jan Kavale, iniciátor projektu.

Dne 16. prosince 2013 byla za člena sdružení přijata obec Nezdice.

Dne 10. února 2015 bylo na valné hromadě přijaty nové stanovy, které ve znění platného
občanského zákoníku přeměnily původní občanské sdružení na spolek.

Při následných volbách byl do pozice předsedy spolku zvolen opět Jan Kavale.

Spolek byl zaregistrován u Ministerstva vnitra České republiky dnem 1. ledna 2014 pod číslem výpisu R393/2016.

VH spolku rozšířila působení spolku o další činnosti:
• tvorba a aktualizace informačních propagačních materiálů o oblasti,
• odborná pomoc členům při obnově a udržování památek v obcích.

Dne 7. února 2017 byli na valné hromadě spolku přijati do spolku další 2 členové, obce Bukovník a
Frymburk.

Dne 19.2.2019 byli na valné hromadě spolku přijati do spolku:
• obec Soběšice – právnická osoba
• Ing. Jiří Mayer – fyzická osoba

Spolek má v současné době 8 právnických a 3 fyzické členy, statut čestného člena byl přiznán
6 významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj spolku a trvale spolupracují.

- kb -